Skip til hoved indholdet
  Hjem Pædagogik

Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

Børnehuset ABC’s pædagogiske grundlag udspringer fra Høje-Tåstrup Kommunes grundværdier. Det vil sige, at vi hver dag arbejder ud fra de 3 grundværdier, som lyder:

 • Vi har høje ambitioner for alle børn - alle har talenter og ressourcer.
 • Vi understøtter udviklingen af livsglade engagerede, nysgerrige børn, der er medskabere af deres liv.
 • Børn har ret til kontinuerlig læring i legende, demokratiske fællesskaber.

Sådan arbejder vi med:

Vi arbejder ud fra det børnesyn, at barnet og barndommen har en værdi i sig selv. Børn og voksne er i samspillet gennem dagen ligeværdige, og barnets mening er betydningsfuld. Derfor anerkender vi i Solhøj barnets perspektiv, udsagn, opfattelser og antagelse i den daglige praksis. Helt konkret vil børnene blandt andet opleve, at de voksne inddrager børnenes ideer i hverdagen og i projekter.

Børnene i Børnehuset ABC vil også opleve demokratiske processer i hverdagen. Dette kan for eksempel være afstemninger i børnehøjde.

 • Et eksempel: Vi har afstemning om, hvad der skal laves over bålet næste gang. Hvert barn får en Legoklods, som de kan lægge på billedet af det forslag, som de stemmer på.

Leg og læring

Legende læring er grundlaget for de voksenstyrede aktiviteter, men også for legetøjet, redskaberne, omgivelserne og materialerne, der stilles til rådighed for børnene i de børneinitierede lege og aktiviteter. Vi har fokus på børns kommunikative og sproglige udvikling og derfor sørger vi for at skabe de bedste betingelser for sprogudvikling gennem børnenes egen leg.

 • Et eksempel: I dukkekrogen sætter vi en masse billeder op med tekst - og gerne så mange forskellige ting som muligt, som hører til i en dukkeleg:
  dukker, dukketøj, sutteflaske, kopper, tallerkner, dukkeseng, barnevogn med videre.

  Dette hjælper både de børn, som er præ-verbale, og dem der er rigtig godt med, fordi de tilbydes endnu flere nuancer af sproget  i deres leg helt naturligt.

  Desuden hjælper det de voksne til bedre at forstå de børn med meget lidt sprog, fordi børnene samtidig kan pege på billedet.

  Sidst men ikke mindst hjælper billederne de voksne med at huske at benævne ordene i børnenes handlinger i legen.

Børnefællesskaber

Da vores dagtilbud for de fleste børn er det første sted, hvor de møder et børnefællesskab, har det stor betydning for, hvordan barnet oplever sig selv som en del af dette fællesskab. De erfaringer, barnet får her, tager de med sig videre i livet. Det er blandt andet i dette fællesskab, at de skaber deres selvbillede og får en idé om, hvem de er, og hvor de hører til.

Derfor har vi i Børnehuset ABC stort fokus på, at alle børn bliver og oplever sig selv, som en del af børnefællesskabet. Nogle børn har det lidt sværere med de store fællesskaber.
Derfor respekterer og understøtter vi i Børnehuset ABC også de små børnefællesskaber, hvor bare to eller tre børn får oplevelsen af fællesskab.

 • Et eksempel: Et barn har vanskeligt ved at byde ind i en leg eller en aktivitet og kan måske ikke se egne talenter.
  Den voksne støtter barnet på forskellig vis. Først ved at være til stede hos barnet for at skabe tryghed og støtte. Dernæst ved at hjælpe barnet med at sætte ord på sit ønske om deltagelse. Og til sidst ved at motivere de andre børn til at sætte ord på, hvad de oplever som talenter hos det pågældende barn.

 • I klynge G er vi ambitiøse, ikke bare på børnenes vegne, men også ift. fagligheden i vores pædagogiske arbejde og ansvar
 • Der arbejdes på tværs af klyngen, hvilket betyder, at vi alle arbejder med samme begreber og emner af husene, afdelingerne og de enkelte aldersgrupper.
  Dette betyder, at vi udbygger børnefællesskaberne og børnene får øje på hinanden og skaber venskaber på tværs af afdelinger.
  Dette betyder ligeledes, at når børnene møder hinanden i andre sammenhænge - eksempelvis til sport eller på legepladserne i vores område - kender børnene hinanden og får hurtigt etableret legefællesskaber.
  Dette kan smitte af på forældrene, som gennem deres børn også kommer til at lære hinanden at kende, hvilket er en kæmpe fordel, når vi som dagtilbud har fokus på at styrke de enkelte børns trivsel og læring i samarbejde med forældrene.
 • Vi har høje ambitioner på børnenes vegne.
  Det betyder i hverdagen, at børnene er medbestemmende, og at de ved at de bestemmer noget, at de voksne er til deres rådighed samt er lyttende og anerkendende i relationen til både det enkelte barn men også til børnegrupperne samlet.
 • Alle børn uanset udfordringer skal opleve at kunne mestre leg og være en del af de aktiviteter der forgår i gruppen.
 • Alle børn har forskellige talenter og ressourcer, og det er vores fornemmeste opgave at hjælpe alle børnene til at finde, udvikle samt skabe bevidsthed om egne talenter og ressourcer.

LAHOPL

I Høje-Taastrup Kommune og i Børnehuset ABC arbejder vi med LAHOPL - som står for:

 • L = Lange
 • A = Autentiske
 • HO = Hands-On
 • P = Projektbaserede
 • L = Læringsforløb

LAHOPL er en metode, der skal give børnene mulighed for at komme hele vejen rundt om et tema, hvor de eksempelvis både synger, leger og hører historier om en bager. De får ligeledes lov til selv at bage boller, besøge en bagerbutik i nærområdet, og så videre. På den måde kan børnene både se, smage, dufte, røre og opleve et tema igennem i længere periode.

I Klynge G har vi et samarbejde omkring førskolebørnene på tværs af de tre afdelinger i vores klynge. Målet er at udvikle børnenes relationskompetencer.

Derudover samarbejder vi med Charlotteskolen omkring overgangen fra børnehave til SFO / skole, da overgangen er en vigtig del af barnets liv.

Personalet fra SFO’en kommer på besøg i børnehaven, lærer børnene at kende og laver forskellige aktiviteter med dem. Vi besøger også SFO’en, hvor vi lærer SFO’en og de voksne at kende. Dét at have haft sin gang i SFO’en gør, at børn og voksne er trygge ved hinanden, da der allerede er etableret en relation, når de starter.

Den styrkede pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse i Børnehuset ABC. Det vil sige, at vi i vores pædagogiske hverdag planlægger og arbejder ud fra de seks læreplanstemaer, sådan at vi sikrer os at nå hele vejen rundt om barnet i den daglige praksis.

Nedenfor kan du se de 6 læreplanstemaer, og hvordan vi igennem vores læringsmiljø i ABC-Huset søger at understøtte barnet/børnegruppen i hvert enkelt tema:

Alsidig personlig udvikling

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Social udvikling

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Kommunikation og sprog

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Krop, sanser og bevægelse

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Natur, udeliv og science

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Kultur, æstetik og fællesskab

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Her kan du læse om den pædagogiske læreplan og evaluering for Børnehuset ABC.

Læs om Børnehuset ABC Pædagogiske læreplan

Læs her om evaluering af Børnehuset ABC

Børnehuset ABC
Charlottegårdsvej 3 A-B
2640 Hedehusene

Telefon: 43 35 33 13

Pædagogisk leder:
Carina Bonefeld Olsen
E-mail: CarinaOl@htk.dk

Klyngeleder: Susanne Henriksen
E-mail: SusanneHe@htk.dk

Mandag - torsdag:
Klokken 06.00 - 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 - 16.30

Lukkedage